Skip Navigation Links.
Ngày kýSố hiệuNgười kýTrích yếu
27/3/2017752/BTP-PBGDPLNguyễn Thái BìnhTăng cường quản lý về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước.
24/3/2017955/LĐTBXH-VPQGGNNguyễn Đức ThiTriển khai dự toán ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
24/3/201723/BC-BCĐTWNguyễn Đức ThiKết quả thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 01/6/2012 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 năm 2016.
23/3/2017655/QĐ-BNN-TCTSNguyễn Đức Thi Phê duyệt Kế hoạch chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020.
23/3/2017244/UBDT-DTTSNguyễn Đức ThiTriển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
23/3/2017781/BTTTT-BCNguyễn Đức ThiCho phép TCT Bưu điện Việt Nam thuê đất để xây dựng các cơ sở khai thác.
23/3/20172245/BNN-KHNguyễn Đức ThiHoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Hồ Đồng Mít tỉnh Bình Định.
23/3/2017738/QĐ-BNN-KHCNNguyễn Đức Thi Tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp.
23/3/201704/HĐTĐNguyễn Đức ThiÝ kiến của Hội đồng thẩm định liên ngành về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, dự án hồ chứa nước Đồng Mít tỉnh Bình Định.
22/3/2017213/KH-UBDTNguyễn Đức ThiTuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017 của Ủy ban Dân tộc.
22/3/20171759/BNN-KTHTNguyễn Đức ThiBổ sung hướng dẫn tạm thời về sử dụng vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới để thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã.
22/3/201755/QĐ-TCQLĐĐNguyễn Đức ThiBan hành kế hoạch kiểm tra thi hành Luật Đất đai thực hiện trong năm 2017.
22/3/201708/CT-TTgNguyễn Thái BìnhTriển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin.
21/3/2017157/QĐ-BCĐCCTLBHXHVương Đình HuệBan hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
17/3/2017321/QĐ-TTgNguyễn Đức ThiSửa đổi Điều 3 Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu.
17/3/2017204/QĐ-KTNNNguyễn Đức ThiBan hành Đề cương hướng dẫn kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị.
17/3/2017371/QĐ-BNN-KTHTNguyễn Đức ThiBan hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới".
17/3/20171721/BNN-TCLNNguyễn Đức Thi Triển khai thực hiện Nghị định số 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
17/3/2017832/BTNMT-TCQLĐĐNguyễn Đức ThiTriển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2016/QH14 của Quốc hội.
17/3/20171746/BNN-TCCBNguyễn Đức ThiBáo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức và đăng ký nhu cầu nâng ngạch công chức/thăng hạng viên chức năm 2017.
12345678910...